Όροι χρήσης

Α. H εγγραφή στην υπηρεσία της BUSINESS KNOWHOW για την συμπλήρωση του φακέλου υποβολής Επιχειρηματικού Σχεδίου στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ («ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ») στόχο έχει να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές την εμπειρία μας στην προετοιμασία τέτοιων φακέλων ώστε να διευκρινισθούν και να τεκμηριωθούν επαρκώς και εγκαίρως τα σχέδια της επένδυσης και να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υλικό για τη συμπλήρωση του φακέλου:

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες συναντήσεις των επενδυτών με τους έμπειρους Συμβούλους της BUSINESS KNOWHOW, έτσι ώστε να διαμορφωθεί γρήγορα το σκεπτικό και η τεκμηρίωση του φακέλου υποβολής και να αρχίσει έγκαιρα η συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών εγγράφων. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η γρήγορη υποβολή του εκάστοτε Επιχειρηματικού Σχεδίου ώστε να έχει υψηλές πιθανότητες εγκρίσεως προ της εξαντλήσεως των προϋπολογισμών των Προγραμμάτων.

Β. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Επενδυτή, προγραμματίζεται συνάντηση με Συμβούλους της BUSINESS KNOWHOW κι εφόσον υπάρξει συμφωνία των δύο μερών υπογράφεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνεργασίας που προβλέπει:

  1. Άμεση επεξεργασία του Επενδυτικού Σχεδίου και προετοιμασία φακέλου υποβολής.
  2. Υποβολή του φακέλου προς έγκριση (μετά την οριστική προκήρυξη του κατάλληλου Προγράμματος).
  3. Παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης της επένδυσης στο ανάλογο Πρόγραμμα μέχρι την ολοκλήρωσή της.
  4. Παρακολούθηση της επένδυσης και παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών μέχρι την πλήρη υλοποίησή της.

Καθεμία από τις παραπάνω ενέργειες του Συμβούλου αμοίβεται ξεχωριστά σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα υπογραφεί. Όλες οι αμοιβές του Συμβούλου ή τουλάχιστον οι υπ' αριθ. 2-4 δύνανται να ενταχθούν στις επιδοτούμενες δαπάνες των Προγραμμάτων (ανάλογα με την ημερομηνία οριστικής προκήρυξης των Προγραμμάτων).

Η πρώτη φάση συνεργασίας καλύπτεται από ένα ποσό που δεν ξεπερνά το 25% της συνολικής δαπάνης για τις τρεις (3) πρώτες φάσεις του έργου του Συμβούλου, ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι επενδυτές.