Ενίσχυση τουριστικών «ΜΜΕ» επιχειρήσεων -ΕΣΠΑ 2016 - BUSINESS KNOWHOW

Ενίσχυση τουριστικών «ΜΜΕ» επιχειρήσεων

Πρόγραμμα για τουριστικές επιχειρήσεις - ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνείστε τώρα!

Γενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στόχο έχει την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 150.000€. (Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το 2015). Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% (τελικά δηλ. στο 50%). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ: Έως την 17/5/2016. ====

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015. Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν Για μία αναλυτική λίστα επιλέξιμων από το Πρόγραμμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο. ====

Επιλέξιμες ενέργειες

Επιλέξιμες είναι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης ένταξης στο Πρόγραμμα. ====

Επικοινωνία - Εγγραφή

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ετοιμαστείτε καλύτερα για το πρόγραμμα. ====

Δείτε τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ

 
Επωνυμία
Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-mail
Σύντομη περιγραφή της επένδυσης
BACK TO TOP