Νεοφυής επιχειρηματικότητα -ΕΣΠΑ 2016 - BUSINESS KNOWHOW

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις - ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνείστε τώρα!

Γενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Στόχος του είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ: Έως την 27/4/2016. ====

Δυνητικοί δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία (α) είτε είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) κατά την υποβολή της αίτησης, (β) είτε ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. (Σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματός τους που προέρχεται από εμπορική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25%). Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Οι ήδη απασχολούμενοι σε ατομική επιχείρηση πρέπει να συστήσουν εταιρικό σχήμα μιας εκ των ακόλουθων μορφών: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011. Η απλή μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. Οι άνεργοι μπορούν, αν επιθυμούν, να κάνουν απλά έναρξη ατομικής επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή μη) που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει: Για μία αναλυτική λίστα επιλέξιμων από το Πρόγραμμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο. Σε επικοινωνία μαζί μας μπορούν να διευκρινιστούν οι ακριβείς ΚΑΔ στους οποίους θα πρέπει να γίνει έναρξη με την ένταξη της Επένδυσης στο Πρόγραμμα. ====

Επιλέξιμες ενέργειες

Για μία αναλυτική λίστα των επιλέξιμων από το Πρόγραμμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο. Σε επικοινωνία μαζί μας μπορούν να διευκρινιστούν οι ακριβείς ΚΑΔ στους οποίους θα πρέπει να γίνει έναρξη με την ένταξη της Επένδυσης στο Πρόγραμμα. ====

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ετοιμαστείτε καλύτερα για το πρόγραμμα. ====

Δείτε τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ

 
Επωνυμία
Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-mail
Σύντομη περιγραφή της επένδυσης
BACK TO TOP