Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων -ΕΣΠΑ 2016 - BUSINESS KNOWHOW

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνείστε τώρα!

Γενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ (μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων) στους οκτώ επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€. (Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το 2015).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% (τελικά δηλ. στο 50%).

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα οριστεί στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Έως την 20/5/2016.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, που έχουν συσταθεί πριν την 31/12/2015 και που μέχρι την 31/12/2015 διαθέτουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ως «μικρές επιχειρήσεις» ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως «πολύ μικρές επιχειρήσεις» ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο (λ.χ. franchise, πρακτόρευσης, shop-in-shop κ.τ.λ.).

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν

Για μία αναλυτική λίστα επιλέξιμων από το Πρόγραμμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

Επιλέξιμες ενέργειες

Η χρονική έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών γίνεται με την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.

Επικοινωνία - Εγγραφή

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ετοιμαστείτε καλύτερα για το πρόγραμμα.

Επωνυμία
Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-mail
Σύντομη περιγραφή της επένδυσης

Δείτε τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ
BACK TO TOP