Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. -ΕΣΠΑ 2016 - BUSINESS KNOWHOW

Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων Α.Ε.Ι.

Πρόγραμμα πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνείστε τώρα!

Γενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος του είναι η στήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους και να οργανώσουν αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000€ έως 25.000€. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων ο συνολικός επιδοτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθη έως τα 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών και πλέον δικαιούχων έως τα 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιχορήγησης. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ: Έως την 15/4/2016. ====

Δυνητικοί δικαιούχοι

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είτε είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) κατά την υποβολή της αίτησης, είτε ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Οι εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν για το φορολογικό έτος 2015 ατομικό εισόδημα έως 20.000€ και οικογενειακό εισόδημα έως 35.000€. Επιτρέπεται και η σύσταση συνεργατικών (εταιρικών) σχημάτων από δικαιούχους ιδίων ή συμπληρωματικών ειδικοτήτων, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν ίσα εταιρικά μερίδια και θα πληρούν άπαντες όλες τις προϋποθέσεις ένταξης. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν δραστηριότητες: Δραστηριότητες λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες μόνον αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας. Για μία πιο αναλυτική λίστα επιλέξιμων από το Πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο. Σε επικοινωνία μαζί μας μπορούν να διευκρινιστούν οι ακριβείς ΚΑΔ στους οποίους θα πρέπει να γίνει έναρξη με την ένταξη της Επένδυσης στο Πρόγραμμα. ====

Επιλέξιμες ενέργειες

Επιλέξιμες είναι δαπάνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα. ====

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ετοιμαστείτε καλύτερα για το πρόγραμμα. ====

Δείτε τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ

 
Επωνυμία
Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-mail
Σύντομη περιγραφή της επένδυσης
BACK TO TOP